09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر تی سی ال TCL

کولر تی سی ال TCL

کولر گازی تی سی ال TCL

 

مدل شرح
کولر گازی تی سی ال TCL – اینورتر
کولر گازی اینورتر TAC-09CHS/JEI ظرفیت ۹۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی A
کولر گازی اینورتر TAC-12CHS/BKI ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی A
کولر گازی اینورتر TAC-12CHS/BUI ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی A
کولر گازی اینورتر TAC-19CHS/JEI ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی A
کولر گازی اینورتر TAC-24CHS/JEI ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی A
کولر گازی تی سی ال TCL – پنجره ای
کولر گازی پنجره ای TAC-18CW/ET1 کولر گازی پنجره ای ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – مخصوص مناطق معتدل – بدون کنترل
کولر گازی پنجره ای TAC-18CW/ET1 کولر گازی پنجره ای ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – مخصوص مناطق معتدل – با کنترل
کولر گازی تی سی ال TCL – دورثابت تک پنل
کولر گازی تک پنل TAC-09CHS/JE ظرفیت ۹۰۰۰ سرد و گرم– پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی B
کولر گازی تک پنل TAC-12CHS/JE ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی B
کولر گازی تک پنل TAC-19CHS/JE ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد و گرمد– پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی B
کولر گازی تک پنل TAC-24CHS/JE ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی B
کولر گازی تک پنل TAC-32CHS/JE ظرفیت ۳۲۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –
کلاس انرژی B
  کولر گازی تی سی ال TCL – دور ثابت حاره ای
TAC-14CS/JET کولر گازی تک پنل ظرفیت ۱۴۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B
TAC-19CS/JET کولر گازی تک پنل ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B
TAC-24CS/JET کولر گازی تک پنل ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B
TAC-32CS/JET کولر گازی تک پنل ظرفیت ۳۲۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B