09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر تکامسه TECAMSEH

کولر تکامسه TECAMSEH

 کولر گازی تکامسه TECAMSEH

  • کولرهای گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس می باشد.
  • کولر گازی تکامسه دارای ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور و ۱۸ ماه الباقی قطعات طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • نصب رایگان و ۵ متر عایق و لوله رایگان در سراسر کشور تحت پوشش شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • این کولر ها در دو نوع تروپیکال و معمولی ارائه میشود. سری های تروپیکال برای دماهای بالای ۴۲ درجه پیشنهاد میشود که دارای برچسب انرژی B می باشند اما سری های معمولی با برچسب انرژی A می باشند.
  • کولر های گازی تکامسه دارای نصب رایگان به همراه ۵ متر عایق و لوله رایگان می باشند.

 

ردیف  کولر گازی تکامسه مدل ظرفیت
۱ اسپلیت سرد و گرم ۱۰۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۱۰۰۰۰
۲ اسپلیت سرد و گرم۱۳۰۰۰  با کلاس انرژی T1 -A ۱۳۰۰۰
۳ اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۱۹۰۰۰
۴ اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۲۵۰۰۰
۵ اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۳۲۰۰۰
۶ اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3 ۱۹۰۰۰
۷ اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3 ۲۵۰۰۰
۸ اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3 ۳۲۰۰۰
 ۹  کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۱۳۰۰۰
 ۱۰ کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۱۹۰۰۰
 ۱۱ کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۲۵۰۰۰
 ۱۲ کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۳۲۰۰۰