09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

توربین و فلومتر

توربین و فلومتر

 

توربین و فلومتر AT43H

کد: AT43H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
مارک های سازگار: VAILLNAT، TURBOTEC، PRO، DEMIRDÖKÜM، DEMRAD، HEATLINE W

 

 


 

 

توربین و فلومتر AT44L

کد: AT44L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
اتصال: ۱/۲ “، PASSWORD

 

 


 

توربین و فلومتر AT47H

کد: AT47H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
اتصال: ۱/۲ “V

 

 


 

توربین و فلومتر AT40L

کد: AT40L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
فشار کار: ۸ بار
مدل های سازگار: DEMİRDÖKÜM، ADEN، KALISTO، VIESSMAN، BAYKAN، BAYMAK

 

 


 

توربین و فلومتر AT10C

کد: AT10C
مارک: CALEFI
منبع: ایتالیا
اتصال: ۱/۲ “V
مارک های سازگار: FERROLIW
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 

 


 

توربین و فلومتر AT30L

کد: AT30L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
مارک های سازگار: ARISTON، CLAS، EGIS، GENUS W

 

 


 

توربین و فلومتر AT70L

کد: AT70L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
مارک های سازگار: BAXI، BAYMAK، LAMBERT W

 

 


 

توربین و فلومتر AT20L

کد: AT20L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 

 


 

توربین و فلومتر AT42L

کد: AT42L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
اتصال: ۱/۲ “V

 

 


 

توربین و فلومتر AT12L

کد: AT12L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
اتصال: ۱/۲ “V
مارک های سازگار: FERROLI

 

 


 

توربین و فلومتر AT45H

کد: AT45H
نام تجاری: HUADI
منبع: چین
اتصال: ۱/۲ “V

 

 


 

توربین و فلومتر AT60H

کد: AT60H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
اتصال: PASS V
مارک های سازگار: بوش، Buderus W

 

 


 

 

توربین و فلومتر AT48H

کد: AT48H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
اتصال: ۱/۲ “، PASS V

 

 


 

توربین و فلومتر AT43H

کد: AT43H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
مارک های سازگار: VAILLNAT، TURBOTEC، PRO، DEMIRDÖKÜM، DEMRAD، HEATLINE W

 

 


 

توربین و فلومتر AT46H

کد: AT46H
نام تجاری: HUADI
منبع: چین
اتصال: PASS V

 

 


 

توربین و فلومتر AT50L

کد: AT50L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
فشار کار: ۸ بار
مارک های سازگار: Vaulant VUW

 

 


 

 

توربین و فلومتر TT60L

کد: TT60L
منبع: ترکیه
مارک های سازگار: FERROLIW

 

 


 

توربین و فلومتر AT43T

کد: AT43T
مارک: ESSA
منبع: ترکیه