09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر گاسونیک

کولر گاسونیک

کولر گازی گاسونیک

مدل ها

مدل شرح
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک GOSONIC – دور ثابت
GAC-2960 کولر گازی و اسپلیت – دور ثابت – ۶۰۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3848 کولر گازی و اسپلیت – دور ثابت – ۴۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3836 کولر گازی و اسپلیت – دور ثابت – ۳۶۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3318 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۱۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3312 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۱۲۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2930 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۳۰۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2924 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۲۴۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2918 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۱۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2912 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۱۲۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2724 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۲۴۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-2718 کولر گازی و اسپلیت –دور ثابت – ۱۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک GOSONIC – اینورتر
GAC-3124 کولر گازی و اسپلیت – اینورتر – ۲۴۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3118 کولر گازی و اسپلیت – اینورتر – ۱۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3112 کولر گازی و اسپلیت – اینورتر – ۱۲۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3024 کولر گازی و اسپلیت –اینورتر – ۲۴۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک
GAC-3018 کولر گازی و اسپلیت –اینورتر – ۱۸۰۰۰
کولر گازی و اسپلیت گاسونیک