09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر تکامسه TECAMSEH

کولر تکامسه TECAMSEH

 کولر گازی تکامسه TECAMSEH

  • کولرهای گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس می باشد.
  • کولر گازی تکامسه دارای ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور و ۱۸ ماه الباقی قطعات طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • نصب رایگان و ۵ متر عایق و لوله رایگان در سراسر کشور تحت پوشش شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • این کولر ها در دو نوع تروپیکال و معمولی ارائه میشود. سری های تروپیکال برای دماهای بالای ۴۲ درجه پیشنهاد میشود که دارای برچسب انرژی B می باشند اما سری های معمولی با برچسب انرژی A می باشند.
  • کولر های گازی تکامسه دارای نصب رایگان به همراه ۵ متر عایق و لوله رایگان می باشند.

 

ردیف کولر گازی تکامسه مدلظرفیت
۱اسپلیت سرد و گرم ۱۰۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۱۰۰۰۰
۲اسپلیت سرد و گرم۱۳۰۰۰  با کلاس انرژی T1 -A۱۳۰۰۰
۳اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۱۹۰۰۰
۴اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۲۵۰۰۰
۵اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۳۲۰۰۰
۶اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3۱۹۰۰۰
۷اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3۲۵۰۰۰
۸اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی B تروپیکال T3۳۲۰۰۰
 ۹ کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۱۳۰۰۰
 ۱۰کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۱۹۰۰۰
 ۱۱کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۲۵۰۰۰
 ۱۲کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۳۲۰۰۰