09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

فلوسوئیچ

فلوسوئیچ

فلوسوئیچ

 

فلوسوئیچ AS51Y

کد: AS51Y
نام تجاری: BITRON
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۲ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
مارک های سازگار: ARISTON، VIESSMAN W
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS22B

کد: AS22B
نام تجاری: BITRON
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS20B

کد: AS20B
نام تجاری: BITRON
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS23B

کد: AS23B
نام تجاری: BITRON
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “، PASS V
مارک های سازگار: IMMERGAS W
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS21B

کد: AS21B
نام تجاری: BITRON
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS10L

کد: AS10L
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
فشار کار: ۱۷ بار
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS24LB

کد: AS24LB
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
فشار کار: ۱۷ بار
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS24LK

کد: AS24LK
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
فشار کار: ۱۷ بار
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS20G

کد: AS20G
مارک: GTE
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS21G

کد: AS21G
مارک: GTE
منبع: ایتالیا
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS20H

کد: AS20H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS31H

کد: AS31H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
ولتاژ کار: AC220 V
مدل های سازگار: FERROLIPa

 


 

فلوسوئیچ AS00E

کد: AS00E
تولید کننده: ELTEK
منبع: ایتالیا
اتصال: PASSWORD، SHORT V
مارک های سازگار: FERROLIW

 


 

فلوسوئیچ AS01E

کد: AS01E
تولید کننده: ELTEK
منبع: ایتالیا
اتصال: PASS، LONG V

 


 

فلوسوئیچ AS60Y

کد: AS60Y
منبع: ترکیه
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: PASS V
ظرفیت: ۱۰ لیتر

 


 

فلوسوئیچ AS21H

کد: AS21H
نام تجاری: HUDI
منبع: چین
فشار کار: ۱۷ بار
ولتاژ کار: ۲۲۰ ولت
اتصال: ۱/۲ “V
ظرفیت: ۱۰ لیتر